.
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Ιούνιος 2020 02:29

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                       Αθήνα 2/6/2020
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:128

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ

 

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας
(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος
Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π Ρ Ο Σ
Τους Περιφερειάρχες της Χώρας - Στις έδρες τους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) κ. Υπουργό Εσωτερικών
2) Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3) Εθνική Αρχή Διαφάνειας
4) Σωματεία - μέλη μου - Στις έδρες τους.
-------------------------

Σύμφωνα με τις παραγράφους 7α και β του άρθρου 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα: «7.α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων διενεργείται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης,
με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή,
προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ., με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις
Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της
Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των
άρθρων 84 και 85 του παρόντος. β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν
από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του
Α.Σ.Ε.Π..».
Εξ ετέρου, oι παράγραφοι 8α και β του αυτού παραπάνω άρθρου ορίζουν τα
εξής: «8.α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή
ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και
Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των
όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, όπου
προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα
που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα
αυτοτελώς. β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των
οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους
υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.».
Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 11 του ίδιου ως άνω άρθρου: «11. Αν
κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο
προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Ειδικά,
στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο
επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε
άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου».
Από την διατύπωση των προδιαληφθεισών διατάξεων, που κάνουν χρήση
οριστικής του ενεστώτος χρόνου («Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι πέντε (5)
μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων», «Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι τρεις (3) μήνες πριν
3
από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων» και «Αν κενωθεί
ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών») και που χορηγούν προς τα μέλη των
Συλλόγων που είναι μέλη μου και κατ’ επέκταση και σε μένα, ως συνδικαλιστικό τους
όργανο, έννομη αξίωση προς ορισμένη συμπεριφορά της Διοίκησης, που συνίσταται
στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, εντός των ως άνω ρητά κατά περίπτωση
οριζομένων προθεσμιών, προκύπτει ευθέως, δέσμια αρμοδιότητα και όχι
διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, δηλαδή υποχρέωσή της για την άμεση
εφαρμογή των προβλεπομένων από τις ανωτέρω διατάξεις, για την
προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων, δοθέντος ότι οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις
επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω προβλεπομένων απ’ αυτές,
χωρίς να την συνδέουν με καμιά άλλη προϋπόθεση, παρά μόνο με το
γεγονός, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων
προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε τέλος της κένωσης ή
σύστασης θέσεως προϊσταμένου.
Εν προκειμένω, από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας, προκύπτουν τα
ακόλουθα:
α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν κενές δύο θέσεις προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων,
δοθέντος ότι προκηρύχθηκε η πλήρωση μόνο πέντε από τις υφιστάμενες επτά θέσεις
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επιλογή και
τοποθέτησή τους.
β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ήδη κενώθηκε μια από τις πέντε προβλεπόμενες
θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, πλην, όμως, δεν έχουν προχωρήσει οι
διαδικασίες επιλογής και
δ) Τέλος, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου
Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί
Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το
γεγονός ότι είχε δοθεί δύο φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών
Προκηρύξεων.
Αυτονόητο είναι ότι, λόγω των αμέσως παραπάνω, αδρανεί και η προκήρυξη για
την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
4
Επειδή η ως είρηται καθ’ ύλη αρμοδιότητα, για την άμεση εφαρμογή
των προβλεπομένων από τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, που ως
προελέχθη έχει χαρακτήρα δέσμιας αρμοδιότητας, έπρεπε να ασκηθεί μέσα
στις ανωτέρω ρητά οριζόμενες προθεσμίες και η μη άσκησή της, εντός των
πιο πάνω προθεσμιών, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας
της Διοίκησης, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία
των Περιφερειών.
Επειδή, παράλληλα, με την μακρόχρονη παράλειψη οφειλόμενης
νομίμου ενέργειας της Διοίκησης γεννώνται και ζητήματα παραβίασης των
συνταγματικών αρχών, της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της
ελεύθερης σταδιοδρομίας στις δημόσιες θέσεις, κατά το λόγο της
προσωπικής αξίας και ικανότητας του κάθε υπαλλήλου (άρθρο 4 παρ. 1 και 4
και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7 του
Συντάγματος) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη
διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει
διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων κλπ) των
δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 του
Συντάγματος).
Επειδή η ως άνω παράλειψη δημιουργεί και επιπρόσθετες αστικές,
ποινικές και λοιπές ευθύνες των αρμοδίων.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτύρομαι εντονότατα, για την μη σύννομη
αυτή συμπεριφορά της Διοίκησης.
Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει
τους υπαλλήλους των Περιφερειών.
Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του
άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς
υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζω, με την παρούσα, ότι
με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών της
Διοίκησης, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα
συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.
Γ Ι Α Ο Λ Α ΑΥΤΑ
Σας καλώ να προβείτε στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις
ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, με βάση το
γεγονός, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων
Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε τέλος της κένωσης ή σύστασης θέσεως
προϊσταμένου.
5
Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας
για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του
Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής
υπόστασης του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την
παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών
της Διοίκησης, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα
έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος
δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς
τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες,
αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τιμωρούν συνειδητά και οδηγούν σκόπιμα στην ανεργία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, επειδή «τόλμησαν» να εκλεγούν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα των εργαζομένων, μονίμων & συ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 19:21

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                     Αθήνα 3 /6/2020
                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:130

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τιμωρούν συνειδητά και οδηγούν

σκόπιμα στην ανεργία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,

επειδή «τόλμησαν» να εκλεγούν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους

 

Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα των εργαζομένων, μονίμων & συμβασιούχων!

 

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την στιγμή που κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας, τιμωρητικά και καταπατώντας κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα, προχώρησαν σε αιφνίδια περικοπή της προϋπηρεσίας των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών Δινοπούλου Ευαγγελία και Μαργαρίτη Ελεάνα κατά τρεις (3) μήνες και τρεις (3) ημέρες αντίστοιχα, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης, παρά το γεγονός ότι οι αναπληρώτριες έχουν βεβαίωση που αναγνωρίζει συνολικά την προϋπηρεσία τους.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις η χρήση βραχυχρόνιων συνδικαλιστικών αδειών ισχύουν με τους ίδιους όρους όπως και για τους μόνιμους συναδέλφους, χωρίς να επηρεάζουν την εργασιακή συνθήκη και δυνατότητα συνέχισης της εργασίας τους, καθώς και τις υπηρεσιακές τους μεταβολές. Άδειες τις οποίες χρησιμοποίησαν και οι δύο συναδέλφισσες προκειμένου να ανταποκριθούν στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα, ως εκλεγμένα μέλη στο ΔΣ της ΔΟΕ και στο ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής αντίστοιχα, την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί προκλητικά να μην επιλύει το ζήτημα και να μην αναγνωρίζει το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις, όπως δόθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες εργάστηκαν οι συναδέλφισσες ! Το εργασιακό μέλλον των δύο εκπαιδευτικών και η σειρά κατάταξής τους στους πίνακες βρίσκεται σε κίνδυνο! Πρόκειται για πολιτική επιλογή, συνειδητή και τιμωρητική ενέργεια εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ ώστε να οδηγηθούν οι αναπληρώτριες συναδέλφισσες που «τόλμησαν» να εκλεγούν σε ΔΣ της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους στην ανεργία και σε χειροτέρευση των εργασιακών τους συνθηκών. Το μήνυμα είναι σαφές: Οι αναπληρωτές πρέπει να «κάτσουν στα αυγά τους», να μην έχουν δικαιώματα και να μη διεκδικούν. Να μαζεύουν - αγοράζουν μόρια, και αν εργάζονται έστω και εκ περιτροπής να είναι ευχαριστημένοι.
Η προκλητική στάση κυβέρνησης και υπουργείου Παιδείας αποτελεί ευθεία επίθεση σε κάθε συνάδελφο/ισσα που εκλέγεται στα ΔΣ των συλλόγων και των ΕΛΜΕ τους, και ανοίγουν τον δρόμο της αμφισβήτησης της προϋπηρεσίας κάθε αναπληρωτή/τριας που επιλέγει την συλλογική δράση και την άμεση εμπλοκή του/της στις διαδικασίες των σωματείων, που απαιτεί την ενεργό παρουσία, τον λόγο και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ελαστικής εργασίας στην πράξη! Την ίδια στιγμή που τιμωρούν με αποκλεισμούς όσους αρνούνται τοποθέτηση στις εσχατιές της χώρας για ολιγόμηνες συμβάσεις και απόλυση τον Ιούνη, αυτούς που αναπληρώνουν τον εαυτό τους σε εκρηκτικά κενά εδώ και πάνω από μια δεκαετία στηρίζοντας το δημόσιο σχολείο, την ώρα που τους τιμωρούν ποικιλοτρόπως αν αρρωστήσουν ή αν γίνουν μητέρες, τώρα επιδιώκουν και να τους κλείσουν το στόμα! Επιδιώκουν να τιμωρήσουν και στην πραγματικότητα να απομακρύνουν τους αναπληρωτές από τα σωματεία τους!
Η στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση θέλει τους αναπληρωτές, αλλά και κάθε συμβασιούχο, εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και συνδικαλιστική δράση! Εργαζόμενους με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να μπορούν να μετέχουν σε συλλογικότητες και σωματεία ενώ η συμμετοχή τους σε αυτά θα αντιμετωπίζεται τιμωρητικά. Η ψήφιση του αντισυνδικαλιστικού νόμου και η απόλυση των 17 συμβασιούχων από την Υπ. Ασύλου, εκείνων μάλιστα που συνέβαλλαν αποφασιστικά στη δημιουργία σωματείου, αποτελούν κομμάτια μιας πολιτικής που επιτίθεται σε δικαιώματα και εργαζόμενους.
• Να αναγνωριστεί και να προσμετρηθεί τώρα ολόκληρη η προϋπηρεσία των Δινοπούλου Ευαγγελίας και Μαργαρίτη Ελεάνας. Να σταματήσει τώρα η τιμωρητική δίωξή τους.
• Καμία αμφισβήτηση της προϋπηρεσίας στους Παναγιώτου Χρήστο (ΔΣ ΔΟΕ) και Καργόπουλο Ανδρέα (ΔΣ ΟΛΜΕ) για την ακώλυτη συνδικαλιστική τους συμμετοχή στα ΔΣ των δύο Ομοσπονδιών.
• Στεκόμαστε στο πλευρό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών διεκδικώντας εδώ και τώρα πλήρη εργασιακά-ασφαλιστικά-συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους/όλες!
• Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/όλες! Πλήρη εργασιακά-ασφαλιστικά-συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους/όλες!

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων των ΗΠΑ ενάντια στην βαρβαρότητα PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 19:17

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                             Αθήνα 3 /6/2020
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.:129

 

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων των ΗΠΑ ενάντια στην βαρβαρότητα

 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και τον λαό των ΗΠΑ που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα ενάντια στην βαρβαρότητα και την εξαθλίωση.
Η δολοφονία του George Floyd προστέθηκε στους χιλιάδες των νεκρών στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου, είτε από τον ρατσισμό, είτε από την φτώχεια.
Ο πόνος και η δυστυχία εκατομμυρίων φτωχών αμερικανών είναι κοινός με αυτόν των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που βίωσαν και βιώνουν τον ρατσισμό.
Στεκόμαστε στο πλευρό των διαδηλωτών που εναντιώνονται πολύμορφα και οργανωμένα στην καταστολή και τις συλλήψεις αγωνιστών, ενάντια στην αδικία και την πολιτική που θρέφει και καλλιεργεί τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυθαίρετες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 01:18

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                              Αθήνα 21/5/2020
                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:127

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

Αυθαίρετες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης

Με τα γνωστά «αυθαίρετα» κριτήρια οι Περιφερειακές Αρχές και με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των «αρίστων», προχωρούν σε τοποθετήσεις των «αρεστών» σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, αδιαφορώντας προκλητικά για έννοιες όπως αξιοκρατία και διαφάνεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Ελλάδας, που με Απόφαση του Περιφερειάρχη της, προχώρησε στην αυθαίρετη τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος σε θέση αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και την σχετική απαίτηση που αφορά τους κατά κυριολεξία προϊσταμένους υποκείμενων μονάδων. Για να στηρίξει δε την Απόφασή της η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή και να ανακρούσει τις αιτιάσεις του πρωτοβάθμιου Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας στην σχετική διοικητική προσφυγή που κατέθεσε στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση «προσέλαβε» ιδιώτη δικηγόρο!!!
Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, έχουν παγώσει οι διαδικασίες για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, γεγονός που αξιοποιούν κατάλληλα οι Περιφερειάρχες, ώστε να τοποθετήσουν αυτούς που θέλουν εκεί που θέλουν, καταπατώντας συστηματικά ακόμα και τα στοιχειώδη της ισχύουσας διοικητικής νομοθεσίας.
Απαιτούμε να μπει τέλος στην αδιαφάνεια, την αυθαιρεσία και την ημετεροκρατία. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών δεν αποτελούν ιδιοκτησία των Περιφερειαρχών και των κυβερνήσεων.
Καλούμε την κυβέρνηση και τις Περιφερειακές Αρχές:
• Να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης.
• Να σταματήσουν τις αυθαίρετες τοποθετήσεις για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης.
• Να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και να μην υπολογίζεται ο χρόνος αναπλήρωσης με ανάθεση, στην μοριοδότηση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                         ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Εργαστηριακός έλεγχος υπαλλήλων των Περιφερειών για κορωνοϊό COVID-19. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 02:52

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                               Αθήνα 13/5/2020
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:126

 

                                        Προς
                                                                               1.Περιφερειάρχες της χώρας
                                           2.ΕΟΔΥ
                                                               3.Υπουργείο Υγείας

 

Θέμα: Εργαστηριακός έλεγχος υπαλλήλων των Περιφερειών για κορωνοϊό COVID-19.

 

Θεωρούμε απαραίτο να προγραμματιστεί για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορονοϊού (Covid-19) στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από τους εργαζόμενους των Περιφερειών, με προτεραιότητα τους εργαζόμενους των ελεγκτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών που βρίσκονται στην «πρώτη» γραμμή όλο το διάστημα της πανδημίας και γενικότερα από μεγάλους εργασιακούς χώρους.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες συννενοήσεις προκειμένου να προχωρήσει ο σχετικός προγραμματισμός από τις Κινητές Ομάδες Ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ).

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 132

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση